Nieuws
24-03-2017
Benutten van ‘open data’ In de door Deltares ontwikkelde app kan bij het beoordelen van risico’s voor de kustveiligheid gebruik worden gemaakt van vrij toegankelijke gegevens uit de hele wereld zoals bio-geofysieke variabelen, geologie, golfslag,... The post Nieuw: een app om risico’s kustveiligheid in te schatten appeared first on Deltares.  Lees meer...
22-03-2017
Op 9 maart kwamen ruim 100 toezichthouders op het gebied van bodem en waterbodem bijeen om zich op te hoogte te stellen van actualiteiten en om kennis- en praktijkervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Deelnemers waren afkomstig uit het hele land; van Groningen tot Zuid-Limburg, en van Enschede tot het Rijnmondgebied.De toezichthouders van omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, politie, Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport spraken over een breed palet aan onderwerpen. Op het programma stonden:  Lees meer...
22-03-2017
Meer kennis over complexe golfwisselwerking Voor het Europese project ‘Wave Loads on Walls (WaLoWa)’ zijn grootschalige modellen opgezet om de belasting van golven te testen op gebouwen op een dijk met een ondiepe vooroever. Hiermee... The post Onderzoek naar klimaatbestendige kustboulevards appeared first on Deltares.  Lees meer...
22-03-2017
Dit biedt kansen voor de nieuwe regering om beleid uit te stippelen dat juist een brug slaat tussen beide thema’s: migratie tegengaan door landen te helpen zich voor te bereiden op een veranderend klimaat. Bijkomend... The post Pleidooi Wereld Waterdag: Minder vluchtelingen? Meer klimaatadaptatie appeared first on Deltares.  Lees meer...
21-03-2017
Het NKWK omvat veertien onderzoekslijnen, waarvan Waterkeringen er een is. Voor dit thema geldt dat in de afgelopen jaren veel aandacht is besteed aan de ontwikkeling van nieuw instrumentarium voor de beoordeling van keringen, de... The post Onderzoeksagenda NKWK Waterkeringen stapje dichterbij appeared first on Deltares.  Lees meer...
21-03-2017
Energieagenda: Aardgas verdwijnt uit de Nederlandse huishoudens. Dit betekent dat we voor onze warmtevoorziening langzaam maar zeker over moeten stappen van gas naar andere vormen van ruimteverwarming. Warmtenetten is één van de mogelijkheden en kan in potentie tot 70% bijdragen aan de Nederlandse warmtebehoefte in 2050 (bron PBL).  Afgelopen jaar heeft Bodem+ samen met H2Ruimte middels interviews de vraag gesteld: “Hoe kan ruimtelijke planning bijdragen aan het sluitend maken van businesscases voor warmtenetten op lokaal en regionaal niveau?”  Lees meer...
20-03-2017
Vertegenwoordigers van de General Economics Division (GED), en de Water Resources Planning Organization (WARPO) hebben vervolgens op 1 maart 2017 de resultaten van dit onderzoek en de consequenties voor de toekomst besproken. Prof. Shamsul Alam,... The post Bangladesh omarmt delta planning appeared first on Deltares.  Lees meer...
20-03-2017
De sedimenthuishouding in onze Nederlandse rivieren is verstoord. Door ingrepen zoals het rechttrekken en versmallen van rivieren om de bevaarbaarheid te bevorderen, door de aanleg van dijken voor bescherming tegen overstroming en voor landaanwinning is geen sprake meer van een natuurlijke balans. Dit is één van de bevindingen in de recente notitie Sediment uit balans.  Lees meer...
20-03-2017
In de jaarrapportage van Bodem+ over 2016 vindt u onze resultaten en leest u hoe we onze taken het afgelopen jaar in nauwe samenwerking met andere partijen hebben uitgevoerd.  Lees meer...
14-03-2017
De soort overleefde bij de oostkust van Noord-Amerika. Dateringen van Mya-schelpen die werden gevonden in Noord-Denemarken en de zuidelijke Baltische Zee doen vermoeden dat de herpopulatie van de noordwestelijke kusten van Europa al plaatsvond voordat... The post De strandgaper in het Noordzee-gebied: afstammelingen van voorouders die met de Vikingen meeliftten van Noord-Amerika naar Europa? appeared first on Deltares.  Lees meer...
10-03-2017
Overheden kunnen de circulaire economie versterken via inkoop van goederen, zoals bedrijfskleding en -textiel. Rijkswaterstaat, een van de partners in het European Clothing Action Plan, heeft onderzocht wat er nodig is om bedrijfskleding circulair te maken, en welke rol de overheid hierin kan spelen. De resultaten van dit onderzoek staan beschreven in het European Workwear Report.  Lees meer...
09-03-2017
Drie jaar Green Deal Circulair Inkopen heeft een schat aan kennis en ervaring met circulair inkopen opgeleverd. De belangrijkste lessen en ervaringen zijn gebundeld in de publicatie Meerwaarde.  Lees meer...
09-03-2017
In opdracht van ING deed Deltares het afgelopen jaar onderzoek naar zes regio’s; waaronder ons eigen land. Centraal stond de vraag of met de introductie van een circulaire omgang met water –door het bijvoorbeeld te... The post Deltares en ING: Minder waterschaarste in een circulaire economie appeared first on Deltares.  Lees meer...
09-03-2017
De commissie heeft vooral zorgen over de vitaliteit van de kennisinstituten, doordat de bijdrage vanuit het Rijk sterk teruglopen. Hierdoor is er steeds minder ruimte om nieuwe oplossingen te ontwikkelen voor de problemen van vandaag... The post Evaluatie commissie Schaaf naar TO2 instituten: zorgen over de kennisbasis appeared first on Deltares.  Lees meer...
06-03-2017
De Basisgids Omgevingswet biedt materialen voor trainingen en presentaties rond de Omgevingswet, en bouwt daarmee aan bewustwording en kennisoverdracht. Gebruikers van alle overheden worden opgeroepen actief bij te dragen aan de doorontwikkeling van de Basisgids.  Lees meer...
06-03-2017
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu bereidt het Besluit basisregistratie ondergrond voor. Tot en met 27 maart 2017 kan via de internetconsultatie reacties op het ontwerp Besluit worden doorgegeven.  Lees meer...
03-03-2017
De startpagina van het Activiteitenbesluit is aangepast. Met de nieuwe opzet bent u nu nog sneller bij de gewenste informatie. Geef uw mening met de feedback knop links of de stemknoppen onderaan de pagina.  Lees meer...
03-03-2017
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor voor baggerwerken. voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dag baggervolume. De praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is.  Lees meer...
02-03-2017
In zijn intreerede ‘Towards accurate, reliable hydrological predictions for society’ beschrijft prof. Albrecht Weerts de noodzaak voor een betere voorspelling van de waterhoogtes in rivieren en beken, en andere hydrologische infrastructuur. “Verzekeringsmaatschappijen rapporteren in de... The post Voorspellen wateroverlast of -tekort effectieve maatregel voor klimaatadaptatie appeared first on Deltares.  Lees meer...
28-02-2017
Locaties waar in het verleden IBC-bouwstoffen zijn geborgen, moeten volgens het Besluit bodemkwaliteit (en daarvoor: het Bouwstoffenbesluit) jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor locaties die na 2014 zijn aangelegd was daar al een inspectierichtlijn voor: de AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstoffen. Deze inspectierichtlijn wordt nu uitgebreid met locaties die vóór 2104 zijn aangelegd. U kunt tot 5 april 2017 reageren op het ontwerp van deze wijziging.  Lees meer...
24-02-2017
Vervang overheidscontrole door toezicht door bedrijven. Zorg voor kwaliteitsborging bij die bedrijven. Verhoog de aansprakelijkheid van bedrijven. Dat is de kern van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen zoals die door de Tweede Kamer op 21 februari 2017 is aanvaard. De wet treedt op 1 januari of 1 juli 2018 in werking.  Lees meer...
22-02-2017
De voor 1 februari jl. geplande wijziging van de Rbk is conform planning op die datum in werking getreden. De wijziging zelf is hier te vinden. Voor belanghebbenden bij SIKB-schema’s zijn de gevolgen beperkt: de wijziging was eigenlijk alleen gericht op de gevolgen van de EU Construction Products Regulation (CPR). De volgende in bijlage C Rbk doorgevoerde wijzigingen kunnen voor u relevant zijn:  Lees meer...
22-02-2017
Uit de uitgebreide dataset blijkt dat plasticvervuiling in aanzienlijke concentraties wordt aangetroffen in grote Nederlandse rivieren, in gezuiverd afvalwater, Amsterdamse grachten en aan onze kust. Microplastics zijn teruggevonden in zowel zeedieren als in het sediment... The post Studie toont aan microplastics zijn wijdverbreid in Nederlandse water en milieu appeared first on Deltares.  Lees meer...
21-02-2017
Het in het najaar van 2016 gepubliceerde kabinetsstandpunt over accreditatie en conformiteitsbeoordeling bevestigt de belangrijke rol die schemabeheerders (zoals SIKB) vervullen.  Lees meer...
21-02-2017
Samen met Nudge en het Compostgilde voert Rijkswaterstaat de publiekscampagne ‘Verspil geen schil’ uit. Met deze campagne maken we mensen bewust van het belang van composteren en geven we handvatten om zelf je GFT-afval om te zetten in compost.  Lees meer...
20-02-2017
De website wkotool.nl publiceert per 15 februari 2017 ook basis-karakteristieken van actieve open en gesloten bodemenergiesystemen. Gegevens zoals het aantal bronnen of het debiet (de waterverplaatsing) zijn belangrijk bij het inschatten van de invloed van een bodemenergiesysteem op de omgeving.  Lees meer...
20-02-2017
Een systematische benadering van bodem, ondergrond, water en natuur helpt om maatschappelijke opgaven als klimaatadaptatie  en ruimtelijke ordening te combineren.  Lees meer...
20-02-2017
De onafhankelijke beoordeling van ontwerpen van IBC-werken voldoet en werkt naar tevredenheid van zowel het Rijk als het bedrijfsleven. Deze deskundige en wetenschappelijke beoordeling dragen bij aan de kwaliteit van de ingediende ontwerpen en vermindert de risico’s voor het milieu. Bevoegde gezagen hebben bovendien baat bij de uniformiteit in de beoordeling.  Lees meer...
20-02-2017
Tot 1 februari jl. heeft de ontwerp-Leidraad Waterbodems ter visie gelegen. De binnengekomen reacties maken het mogelijk het concept ter besluitvorming voor te leggen aan het Centraal College van Deskundigen Archeologie, dat zich op 13 maart a.s. hierover buigt.De Leidraad sluit aan op de KNA Waterbodems en heeft als doel om naast experts ook opdrachtgevers en beleidsmakers inzicht te geven in wat er nodig is voor archeologisch onderzoek op onderwater gelegen vindplaatsen. Zo krijgen ook zij inzicht in het algemene proces van waterbodemonderzoek, hoe dit zou kunnen worden uitgevoerd, met welke technieken en wat dat oplevert.  Lees meer...
20-02-2017
Discussies tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over het te baggeren volume voorkomen? Dat deden op 7 februari 2017 meer dan 70 adviseurs en andere waterbodemprofessionals. Er was aandacht voor de nauwkeurigheid van technieken, de reproduceerbaarheid van metingen en de vraag wanneer baggeren tot vaste bodem of juist tot een theoretisch profiel gewenst is. De belangstelling om hierin kennis te delen was groot, getuige ook uit het feit dat de gehele keten (opdrachtgevers en opdrachtnemers, werkvoorbereiders, meetbureaus en uitvoerders, adviesbureaus) aanwezig was. Het belang wat men hechtte aan het leren van elkaar bleek ook uit de wens tot een vervolg op deze bijeenkomst.  Lees meer...
20-02-2017
SIKB heeft voor dit jaar de Jaarprogramma’s voor Bodem en Archeologie opgesteld.  Lees meer...
15-02-2017
Op 29 november 2016 vond BodemBreed plaats, het symposium voor professionals op het gebied van bodem en ondergrond. Uiteraard was ook het Uitvoeringsprogramma (UP) Convenant Bodem en Ondergrond hier goed vertegenwoordigd. Wat beweegt alle betrokkenen en wat is nodig om de volgende stap te zetten? Een kort verslag in tekst en beeld.  Lees meer...
15-02-2017
Er zijn er in Nederland nog zo’n 100 tot 200: verontreinigde locaties waarvan met behulp van damwanden en geohydrologische maatregelen de milieurisico’s worden beperkt. Deze aanpak van Isoleren, Beheersen en Controleren (IBC), die stamt uit de jaren tachtig en negentig, is niet zonder nadelen. Los van de eeuwige nazorg die deze locaties behoeven is nog nooit gemonitord hoe effectief deze methode is. Het project Verbreding Toepasbaarheid Duurzaam Stortbeheer brengt daar, met steun van het Kennis- en Innovatieprogramma, verandering in.  Lees meer...
15-02-2017
De omgevingswet, STRONG, de nieuwe mijnbouwwet en de afronding van de SPOED-aanpak: deze convenantsperiode is een periode vol verandering. Wat is daarin belangrijk? Hoe heeft het Uitvoeringsprogramma daar in 2016 al aan bijgedragen? En waar moeten we ons op richten in 2017? Stuurgroepleden Ewoud van den Berg en Henk van den Berg blikken terug, maar kijken vooral vooruit.  Lees meer...
15-02-2017
De afronding van de spoedaanpak richting 2020 lijkt vooralsnog haalbaar dankzij goede vorderingen de afgelopen jaren. Dat is een van de conclusies uit de eerste monitoringsrapportage van het tweede convenant Bodem & Ondergrond. Daarnaast doet de vernieuwde voortgangsrapportage een aantal aanbevelingen om waar nodig bij te sturen.  Lees meer...
05-09-2016
Call for abstracts voor AquaConSoil2017; het internationale congres voor toegepaste kennis over bodem-water-sedimentbeheer.  Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...