Nieuws
24-05-2017
In 2016 werd er meer dan 2,5 miljoen ton grond gereinigd. Iets minder dan het topjaar 2014, toen werd ruim 2,6 miljoen ton grond gereinigd, maar meer dan de 2,45 miljoen ton van 2015.  Lees meer...
24-05-2017
Schrijf u nu definitief in voor de Schakeldag 2017 in ’s-Hertogenbosch op donderdag 29 juni.  Op een later moment krijgt u de mogelijkheid om een keuze te maken uit de workshops.  Lees meer...
23-05-2017
Op dit moment is door het DG Milieu van de Europese Unie (dat op de invoering van de diverse kaderrichtlijnen toeziet) geconstateerd dat de implementatie ervan niet altijd soepel verloopt. Daarom is besloten om de... The post Blue2 kosten en baten Europese waterregels inzichtelijk appeared first on Deltares.  Lees meer...
23-05-2017
Kiwa draagt haar rol als beheerder van de Beoordelingsrichtlijn voor het aanleggen en herstellen van tankinstallaties per 1 juni 2017 over aan SIKB. Het gaat om BRL-K903, de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor de Regeling Erkenning Installateurs Tankinstallaties. De BRL is een belangrijk instrument voor het beschermen van de bodem tegen bijvoorbeeld lekkages van vloeistoffen uit tanks, met als gevolg bodemverontreiniging.  Lees meer...
22-05-2017
In het derde kwartaal van 2016 is het project Bodemonderzoek van de toekomst gestart, om bij te dragen in het concretiseren van de ambities van het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 en de Omgevingswet. Het project, mede mogelijk gemaakt door het Kennis- en Innovatieprogramma Bodem en ondergrond (KIBO), moet leiden tot richtlijnen voor beheerders om op het schaalniveau van beheergebieden bodemonderzoek voor nieuwe opgaven voor duurzaam beheer en gebruik van bodem en ondergrond te initiëren. Verschillende actuele maatschappelijke vragen vormen de basis voor het onderzoeksproject, waaronder grootschalige monitoring van de dikte van afdeklagen van slootdempingen. Bij het onderzoek naar een efficiënte onderzoeksstrategie voor grootschalige monitoring van afdeklagen wordt samengewerkt met de Omgevingsdienst Midden-Holland. De onderzoeksopgave is substantieel; het gaat hier om ruim 5.000 strekkende kilometer sloten die in het verleden zijn gedempt met onder andere bouw- en sloopafval, industrieel afval en bedrijfsafval. Om ecologische risico’s te voorkomen, worden dempingen met verdacht materiaal afgedempt met een afdeklaag van tenminste 40 cm dikte. Voor het controleren van de dikte van deze afdeklagen zijn verschillende technieken mogelijk, naast de traditionele wijze van het gebruik van een peilstok kan dat bijvoorbeeld ook met grondradar.  Lees meer...
22-05-2017
Ruim veertig werkvoorbereiders, KAM-functionarissen en kwaliteitsverantwoordelijke directieleden en certificerende instellingen discussieerden dinsdag 16 mei jl. over het werken met de beoordelingsrichtlijn BRL 7700 Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening.  Lees meer...
19-05-2017
Een bijzondere spreker op Schakeldag 2017 is Melvin Redeker. Al meer dan 25 jaar lang is Redeker gepassioneerd avonturier. Met kleine teams verkent hij de grens tussen het mogelijke en het onmogelijke. Gewaagde pionierstochten van de Himalaya tot de onderwaterwereld van de diepe zee.  Lees meer...
18-05-2017
Heb jij vroeger aardrijkskunde gehad? Dan is de kans groot dat je vooral met je neus in de boeken zat. Voor de leerlingen uit groep 7 en 8 van de basisschool en de onderbouw van de middelbare school verandert dat.  Lees meer...
18-05-2017
Het Duurzaamheidsverslag 2016 van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Rijkswaterstaat laat net als vorig jaar zien dat alle onderdelen van haar organisatie weer duurzamer zijn gaan opereren.  Lees meer...
16-05-2017
Deltares heeft binnen het Zeeuwse project FRESHEM en samen met TNO en BGR de methode ontwikkeld om de metingen te vertalen naar zoet, brak en zout grondwater. ‘Door de zoet-zoutgegevens te combineren met bredere kennis... The post Wereldwijd schatgraven naar schaars zoetwater met Zeeuwse zoet-zout kartering appeared first on Deltares.  Lees meer...
15-05-2017
Bekijk de R&D Highlights 2016 Wilt u een exemplaar per post ontvangen ? Stuur een mail aan info@deltares.nl The post R&D Highlights 2016 is uit appeared first on Deltares.  Lees meer...
13-05-2017
De website van Bodem+ is verhuisd vanuit RWSleefomgeving naar haar eigen domein. De tweede stap van het ombouwen van RWSleefomgeving tot portal. De content van Bodem+ is nu als volgt gecategoriseerd: - aanvragen (van erkenningen en verklaringen); - bodem en ondergrond; - natuurlijk kapitaal; - wet- en regelgeving.  Lees meer...
11-05-2017
Waar het in de ene periode teveel valt, zouden we in de droge periode juist meer water willen hebben. Vooral in Oost- en Zuid- Nederland is die behoefte groot, want de hoge zandgronden daar zijn... The post Van start met Kennisprogramma Lumbricus: gezonde bodem, voldoende water appeared first on Deltares.  Lees meer...
10-05-2017
In navolging op publicatie van het wijzigingsbesluit is nu ook de wijziging van de Regeling financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) in de Staatscourant geplaatst. De gewijzigde regels treden per 1 juli 2017 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen.  Lees meer...
09-05-2017
De jaarlijkse themadag van het Uitvoeringsprogramma van het Convenant Bodem en Ondergrond zit nog vers in het geheugen. Op een mooie dinsdagmiddag in april kwamen in Utrecht ruim zestig professionals in bodem, grondwater en ondergrond samen. Vorig jaar was deze gericht op de SPOED-locaties; de focus lag dit jaar op de brede transitie naar een integrale, maatschappelijke aanpak van de disciplines. We blikken terug op een inspirerende middag.  Lees meer...
08-05-2017
De kracht van samenwerken. Bergbeklimmer en expeditieleider Melvin Redeker zal in een kort plenair programma laten zien en voelen hoe je met samenwerken een overwinning bereikt.  Lees meer...
05-05-2017
De regels en normen voor asbestonderzoek in bodem en grond zijn sterk in ontwikkeling. Wij hebben alles voor u op een rij gezet, zodat u welke normen wanneer gelden, en welke veranderingen u nog kunt verwachten.  Lees meer...
02-05-2017
Bodemcentrum is op 31 maart 2017 gefuseerd met Stichting Bodembeheer Nederland. Deze stichting is in 2015 opgericht om vanuit één organisatie bedrijven met een bodemverontreiniging te ondersteunen – financieel en operationeel.  Lees meer...
02-05-2017
Citizen Sensing – inwoners delen informatie Inwoners van een stad moeten op het moment dat er een ramp gebeurt in staat gesteld worden zelf beslissingen te nemen over hun veiligheid, gezondheid en welzijn. Wat kunnen... The post Europa en risico’s van klimaatverandering appeared first on Deltares.  Lees meer...
29-04-2017
Een jaar na de start van het project Kennis binnen het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020 maken we graag met u de balans op. Het draait in deze bijeenkomst om de 3 D's: Delen, Discussie & Doen.  Lees meer...
25-04-2017
Schade wordt niet door iedereen in dezelfde mate geleden. Bijvoorbeeld, een persoon in een sloppenwijk die maandelijks maar 50 euro te besteden heeft, wordt relatief veel zwaarder getroffen door een overstromingsschade van 1000 euro, dan... The post Standaard risicobenadering waterveiligheid lijkt kwetsbare groepen juist te benadelen appeared first on Deltares.  Lees meer...
25-04-2017
Ook bodemdaling en hoogteligging meegenomen Al eerder waren rivieroverstromingen wereldwijd in kaart gebracht met het World Resources Institute en in de openbare tool ‘Aqueduct’ samengebracht. Dirk Eilander (Deltares) en Philip Ward (IVM-VU) breiden samen met... The post Nederlandse wetenschappers brengen toekomstige kustoverstromingen in kaart: in 2080 50% meer mensen bedreigd appeared first on Deltares.  Lees meer...
25-04-2017
In het Staatsblad is een wijziging van het  Besluit financiële bepalingen bodemsanering (Bfbb) geplaatst. Dit wijzigingsbesluit treedt per 1 juli 2017 in werking. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van dit besluit treedt ook een aanpassing van de regeling financiële bepalingen bodemsanering 2005 in werking. De aanpassingen moeten bijdragen tot een versnelling van de sanering van bedrijfsterreinen.  Lees meer...
21-04-2017
Op 17 maart heeft minister Schultz van Haegen vragen van de Eerste Kamer over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB's) beantwoord. De consultatie over de Invoeringswet is afgerond; op dit moment worden de reacties verwerkt. Het werk aan de Omgevingsregeling is inmiddels in volle gang.  Lees meer...
20-04-2017
Tien gemeenten rond Leiden – samen de Hart van Holland-gemeenten – gaan gezamenlijk aan de slag met het opstellen van een regionale agenda voor de Omgevingsvisie 2040. Eén van de opgaven in dit gebied is bodemdaling in relatie tot de verstedelijking. Die opgave pakken de gemeenten met elkaar op maar ook met andere partijen. Zo werd onlangs samen met het UP een expertmeeting georganiseerd over Bodemdaling en Omgevingsvisie.  Lees meer...
20-04-2017
Grote belangstelling voor themabijeenkomst ‘Asbestonderzoek in bodem, is dat werkbaar?’  Lees meer...
20-04-2017
Het Uitvoeringsprogramma voert jaarlijks een monitoring uit naar de voortgang van de convenantsdoelen. De cijfers die alle 41 bevoegde overheden in 2016 hebben aangeleverd over de voortgang van de bodemsaneringsoperatie zijn verwerkt in de voortgangsrapportage. Om ook het verhaal achter de cijfers in beeld te krijgen gaat het UP dit voorjaar met alle 41 overheden in gesprek. De eerste zeven gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden. Een eerste indruk.  Lees meer...
18-04-2017
Er werd zowel top-down gekeken: wat gebeurd er als de zeespiegel stijgt tot 20 meter in het jaar 2500? Wat betekent het als de zeespiegel in 2100 al 2 meter hoger staat dan nu? Als... The post Gevolgen versnelde zeespiegelstijging hacken appeared first on Deltares.  Lees meer...
12-04-2017
Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) en de Nederlandse vereniging voor Sleufloze Technieken en Toepassingen (NSTT) gaan samenwerken aan een verdere verbetering en borging van de kwaliteit van ontwerp en uitvoering van sleufloze aanleg van ondergrondse infra. Waar NSTT de kennis en ervaring heeft over sleufloze technieken, kan SIKB bijdragen aan normontwikkeling en borging.  Lees meer...
11-04-2017
Veertien archeologen hebben gebruik gemaakt van de Maatwerkoplossing om zich in te kunnen schrijven in het Actorregister Archeologie. Deze registratie is vanaf 1 juli 2016 mogelijk voor alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn en die gravend onderzoek verrichten. Sommige ervaren archeologen beschikken voor deze certificering met registratie echter niet over alle benodigde diploma’s. Het Centraal College van Deskundigen Archeologie heeft voor hen een maatwerkoplossing gecreëerd.  Lees meer...
10-04-2017
In het Strategisch Kader staat beschreven hoe de verschillende toegepaste onderzoeksorganisaties die Nederland rijk is zich gezamenlijk inzetten om de innovatiekracht en concurrentiepositie van Nederland te versterken. TO2-organisaties helpen bedrijven succesvol te innoveren en leveren... The post Toegepast onderzoek motor Nederlandse innovatiekracht appeared first on Deltares.  Lees meer...
07-04-2017
In het magazine ook een interview met Frank Heemskerk van de Wereldbank, en het belang van water bij economische vraagstukken. “Economische groei heeft grote dorst”. Hoe kan de Nederlandse kennis helpen bij vraagstukken rondom waterverdeling?... The post Het nieuwe Delta Life magazine is uit! appeared first on Deltares.  Lees meer...
22-03-2017
Op 9 maart kwamen ruim 100 toezichthouders op het gebied van bodem en waterbodem bijeen om zich op te hoogte te stellen van actualiteiten en om kennis- en praktijkervaringen uit te wisselen met vakgenoten. Deelnemers waren afkomstig uit het hele land; van Groningen tot Zuid-Limburg, en van Enschede tot het Rijnmondgebied.De toezichthouders van omgevingsdiensten, gemeenten, waterschappen, politie, Rijkswaterstaat en Inspectie Leefomgeving en Transport spraken over een breed palet aan onderwerpen. Op het programma stonden:  Lees meer...
03-03-2017
Het baggervolume is een belangrijke kostenbepalende factor voor baggerwerken. voor een soepel lopend project is het daarom essentieel dat opdrachtgever en aannemer van het baggerwerk het eens zijn over dag baggervolume. De praktijk laat zien dat dit niet altijd het geval is.  Lees meer...
28-02-2017
Locaties waar in het verleden IBC-bouwstoffen zijn geborgen, moeten volgens het Besluit bodemkwaliteit (en daarvoor: het Bouwstoffenbesluit) jaarlijks worden geïnspecteerd. Voor locaties die na 2014 zijn aangelegd was daar al een inspectierichtlijn voor: de AS 6900 Inspectie Werk met IBC-bouwstoffen. Deze inspectierichtlijn wordt nu uitgebreid met locaties die vóór 2104 zijn aangelegd. U kunt tot 5 april 2017 reageren op het ontwerp van deze wijziging.  Lees meer...
05-09-2016
Call for abstracts voor AquaConSoil2017; het internationale congres voor toegepaste kennis over bodem-water-sedimentbeheer.  Lees meer...
30-03-2016
SIKB werkt samen met de sector aan het creëren van meer vertrouwen in het vaststellen van baggervolumes. Lees meer...
03-12-2015
Het Kenniscentrum voor Ondergronds Bouwen en ondergronds ruimtegebruik (COB) organiseert op 10 december 2015 haar COB-congres. Deelnemers zijn vanaf 12.00 uur welkom bij Lijm en Cultuur in Delft. Lees meer...
29-09-2011
De cursus Juridische helderheid Grondwaterbeheer zal worden vervolgd door twee nieuwe cursussen 'Bodemenergie en grondwaterkwaliteit' en 'Grondwaterzorg in de gemeentelijke omgeving' Lees meer...
29-09-2011
Themabijeenkomsten rondom actuele thema's voor deskundig inspecteurs inspectiebedrijven bodembeschermende voorzieningen. Lees meer...